مجله اینترنتی یستا

رسانه تخصصی اینترنتی یستا

معنی آرای باطله در انتخابات چیست؟

تبلیغات بنری
به گزارش خبرگزاری جهان به نقل از میزان. چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 17 تیرماه برگزار شود.

پس از برگزاری انتخابات، نامزد ریاست جمهوری مشخص خواهد شد که اکثریت مطلق آراء را به دست خواهد آورد.

بر اساس این قانون، تعداد کل آرای داده شده در انتخابات به آرای معتبر و آرای باطل تقسیم می شود.

 

چه آرایی در انتخابات ریاست جمهوری باطل تلقی می شود؟

در قانون انتخابات ریاست جمهوری مواردی که آرا رای باطل محسوب می شود در مواد 25 تا 28 این قانون ذکر شده است.

بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری، آرای باطل شامل موارد زیر است:

 • صداهای ناخوانا

  رای از خرید و فروش

  آرای سفید

  آرای صندوقی بدون مهر و لاک الکترال

  آرای اضافی در مورد تعداد تعاریف

  آرای افراد زیر سن قانونی رای دادن

  صدای افراد دارای شناسنامه فوت شده یا غیرایرانی

  آرای ناشی از تقلب (در تعاریف، آرا، صورتجلسات، شمارش)

  آرایی که با شناسه دیگر یا جعلی گرفته شده است

  صداهای تکراری

  آرا با استفاده از کارت شناسایی غایب اخذ شده است

  آرایی که با تهدید به دست آمده است

  رای دادن در برگه ای غیر از برگه رای

  آرای افرادی که نام بیش از یک نامزد را در برگه رای نوشته یا علامت زده اند.

  مجموع آرای مندرج در صورتجلسه ای که در آن هیچ برگه رای یا شناسنامه ای در صندوق وجود ندارد.
 •  

موارد مذکور به دو دسته آرای باطله که از آرای صادره شمارش می شود و آرای غیرمعتبر از آرای صادره تقسیم می شود که در مواد قانونی ذیل توضیح داده خواهد شد.

– آرای باطل که رای محسوب می شود

ماده 25 قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرر می دارد: در موارد زیر با تصویب هیأت نظارت یا نماینده آن، اوراق رأی باطل محسوب می شود ولی جزء آرای اخذ شده محسوب می شود و موارد مندرج در صورتجلسه ضمیمه می گردد. صورتجلسه:

1- آرای ناخوانا.

2- آرایی که از طریق خرید و فروش به دست می آید.

3 و 4 (تاریخ 17ˏ01ˏ1372)

5- آراء به رنگ سفید.

ماده 28 (اصلاحی 17ˏ01ˏ1372) قانون مذکور در این زمینه نیز مقرر می‌دارد: در صورتی که نام بیش از یک نامزد در برگه رای درج شده باشد، برگ رای باطل تلقی می‌شود ولی جزء آرای مأخوذه محسوب می‌شود.

 

– آرای باطل که به عنوان رای حساب نمی شود

ماده ۲۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایالت ها: در موارد زیر با تصویب هیأت نظارت یا نماینده آن آراء باطل تلقی می شود و جزء آرای اخذ شده محسوب نمی شود و موضوع در صورتجلسه قید می شود و آرای فوق الذکر می باشد ضمیمه صورتجلسه

1- صندوق نباید دارای شخصیت انتخاباتی باشد.

2- آراء بیش از تعداد تعاریف است.

3- آرای کسانی که به سن قانونی رای نرسیده اند.

4- آرای مندرج در شناسنامه اشخاص متوفی یا غیر ایرانی.

5- آرای حاصل از تقلب (در تعاریف، آرا، صورتجلسات، شمارش).

6- آرای اخذ شده با شناسنامه جعلی یا جعلی.

7- صداهای تکراری.

8- آرای اخذ شده در شناسنامه افراد حاضر.

9- (تاریخ 17ˏ01ˏ1372)

10- آرایی که از طریق تهدید به دست آمده است.

11- آرایی که در برگه ای غیر از برگه رای نوشته شده باشد.

تبصره 1 – کلیه آرای مندرج در صورتجلسه که فاقد اوراق رأی یا کارت شناسایی باشد، رأی معتبر محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحی 17/01/1372) – تعداد آرای مازاد مندرج در بند (2) به قید قرعه از مجموع آراء کسر می شود.

تبلیغات بنری

jahannews به نقل از یستا

About The Author