مجله اینترنتی یستا

رسانه تخصصی اینترنتی یستا

دیه کور کردن چشم چقدر است؟

تبلیغات بنری
به گزارش خبرگزاری جهان به نقل از میزان. هر کس یک چشمش را قطع کند یا کور کند مجازات می شود، هر چند مرتکب یک چشم بیشتر نداشته باشد و به او دیه ندهند. این حکم در مورد تمام اعضای جفت بدن جاری است.

اگر کسى که دو چشم دارد چشم کسى را که فقط یک چشم داشته است خارج کند یا او را نابینا کرده باشد، مرتکب جرم مى تواند یک چشم مجرم را جبران کند و نصف دیه کامل را بگیرد یا از مجازات خوددارى کند. غرامت یک چشم مجرم و گرفتن دیه کامل، مگر اینکه قربانی یکی از چشمان خود را در اثر انتقام یا جنایتی که مستحق دیه بوده از دست داده باشد، در این صورت ممکن است از چشم مجرم انتقام بگیرد یا با رضایت مجرم، نصف دیه کامل.

همچنین اگر شخصی به بینایی شخص دیگری آسیب برساند بدون اینکه به مردمک چشم وی آسیبی وارد شود، فقط بینایی مرتکب مجازات می شود. اگر انتقام بدون از بین بردن کره چشم مرتکب ممکن نباشد دیه بوده و مرتکب به دیه و مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

چشم سالم از چشم هایی که از نظر بینایی یا شکل غیر طبیعی هستند انتقام می گیرد.

پلک مژه به پلکی که مژه ندارد بریده نمی شود، بلکه پلک چشم بینا از پلک چشم نابینا بریده می شود.

تبلیغات بنری

jahannews به نقل از یستا

About The Author